افزایش قیمت ثبت / تمدید دامین بين المللي

2 dateTime.oct 2012

با توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر هزینه ثبت و تمدید دامین هاي بين المللي تغییر کرده است

دامنه های بین المللی به صورت ارزی خریداری میشود چنانچه نرخ ارز کاهش یابد هزینه ثبت / تمدید دامنه ها نیز کاهش خواهد یافت

با تشکر