وقت بخیر

با توجه به افزايش بي سابقه و روزانه دلار در کشور و وابستگي کامل هزينه دامينهاي بين المللي (com , net , org ,info ,...) به دلار ،

هزينه ثبت ، تمديد ، انتقال اين دامينها افزايش يافت و از اين پس با قيمت جديد بروز و محاسبه ميشود

 Monday, January 16, 2012

« برگشت